AQUATECH — 室内永生生态养殖系统(SUNNY LEE, KA WAI CHUM, HIN HANG SIN, SHING CHIU LAW)
TECHSTYLE 食品科技特别奖 / 2020
AQUATECH — 室内永生生态养殖系统(SUNNY LEE, KA WAI CHUM, HIN HANG SIN, SHING CHIU LAW)
获奖年份

2020

奖项

Techstyle 食品科技特别奖

就读

岭南大学、香港中文大学、华南理工大学、香港专业教育学院

室内永生生态养殖系统 AquaTech 是一个室内的闭环水生态环境,用作生产低污染的可持续室内水生产品、水果及草本植物。